NUJNO OBVESTILO:

Obveščamo Vas da je UO LD Škale na svoji redni seji 23.03.2021 sprejel Načrt ravnanja upravljalca loviščaza izvajanje biovarnostnih ukrepov za preprečevanje in zgodnje odkrivanje afriške prašičje kuge pri divjih prašičih na podlagi 4. in 14. člena Zakona o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri divjih prašičih (Uradni list RS, št. 200/20; v nadaljevanju: ZNUAPK).
V zvezi z načrtom sta pomemba dva dokumenta:
- Navodila za lovce (skrajšana navodila za uporabo na terenu) povezava >>>
- Načrt ravnanja upravljalca lovišča (celoten dokument) povezava >>> 

Nekaj pisnih verzij dokumentov so dosegljive v zbirlanici divjačine LD Škale. Za ostala vprašanja se lahko obrnete direktno na starešino ali gospodarja LD Škale.

OPIS LOVIŠČA

I. PODATKI O ORGANIZACIJI, KI OPRAVLJA LOVIŠČE:

Ime organizacije: Lovska družina Škale

Zveza lovskih družin (Lovska zveza): ZLD Celje

Lovsko gojitveno območje: Savinjsko - Kozjansko

Upravna enota: Velenje

Občine : Mestna občina Velenje

Katastrske občine: Škale, Velenje, Konovo, Škalske Cirkovce, Ležen, Hrastovec,

Šmartinske Cirkovce, Plešivec

Odločba s katero je bila lovska družina ustanovljena in ji je dano lovišče v upravljanje: OLO Šoštanj štev. 52/55 dne 15.03.1955 in sporazum med SOB Velenje in LD Škale štev. 232 - 1/81 z dne 29.07.1983.

 

II. PODATKI O ZEMLJIŠČU NA KATEREM JE LOVIŠČE

1) OPIS MEJA LOVIŠČA

Od cestnega križišča Škale-Plešivec-Gaberke proti Ležnu vseskozi po makedamski cesti do konca ceste (levo od krmne njive LD Velunja) ,ter nato naprej po vidnih oznakah LD ŠKALE do zadnje oznake ob gozdnem robu (ob severni cesti na odlagališču pepela in sadre) ,ter nato po vizuelni črti ,katera razmeji odlagališče pepela in sadre v smeri levega vzhodnega vogala objekta 300 Klasirnica (največji objekt).

Od križišča cest Preloge,Družmirje,Novi jašek naprej mimo jaška Preloge po cesti do Plevelovega jezera.Nadalje je zamišljena zračna pot do križišča pri Avtoparku, nato dalje po Koroški cesti do križišča oziroma odcepa stare Škalske ceste in po njej do mostička na bivšem Turističnem jezeru (se napravi vidno znamenje).

Nadalje je zopet zamišljena zračna pot do stare Turnske ceste, severno od Tičnice, dalje po Turnski cesti do asfaltne ceste Konovo - Škale (Škalska cesta), dalje po asfaltni cesti do križišča na Konovem in od tu dalje po asfaltirani cesti (Šembriška cesta) do Šembriške cerkve.

Od cerkve dalje poteka meja po stezi do Košana (Volka) v Paki. Od Košana (Volka) po potoku do gostilne Herlah, nato krene levo po jarku, nato desno od kmeta Brčkovnik na kmeta Pribičnik, dalje mimo kmeta Medvejek na mejo občin Velenje - Slovenj Gradec, in po njej po grebenu Smodivnika na Pustinjski križ, naprej mimo kmetov Pevnik, Klančnik, Bolha.

Dalje po občinski meji občin Velenje - Slovenj Gradec do kmeta Arnežnik, dalje desno od tega kmeta po jarku do potoka Veluja, po istem do Čančeve brvi in na levo po cesti mimo kmeta Vajt do ceste Škale - Plešivec in po njej v smeri juga do cestnega križišča Škale-Plešivec-Gaberke.

Karta loviščaPusta GoraLovski dom na Lubeli

 

2) POVRŠINA LOVIŠČA:

-lovna 2.575 ha

-nelovna (izločena) 281 ha

Skupna 2.856 ha

 

3) POVRŠINA LOVIŠČA PO KULTURAH

a) Gozdne površine

-mešani gozdovi 1.501 ha

-gozdovi s prevladujočimi iglavci

-gozdovi s prevladujočimi listavci

-nasadi hitro rastočih vrst

-grmišča med poljedelskimi površinami 71 ha

-skupaj gozdnih površin 1.572 ha

b) Kmetijske površine

-njive 432 ha

-travniki in pašniki 486 ha

-sadovnjaki, vinogradi, hmeljišča

-ostale neograje površine

-skupaj kmetijskih površin 918 ha

c) Ostale lovne površine

-vodne površine 85 ha

-močvirja

-skupaj ostale površine 85 ha

Vse lovne površine skupaj: 2.575 ha

 

4) KLIMATSKE RAZMERE:

Povprečna letna temperatura 8,6 st. C, povprečne letne padavine 1000 - 1100.

 

5) GEOGRAFSKI, GEOLOŠKI IN PEDOLOŠKI OPIS LOVIŠČA:

Nadmorska višina lovišča:

-do 200 m

-od 200 m - 400 m

-od 400 m - 800 m 1500 ha

-od 800 m - 1300 m 300 ha

-nad 1300 m

Lovišče leži zahodno od Velenja in je v osrednjem predelu gričevnato, proti severu in severozahodu, pa prihaja v srednjegorje. Geološka podlaga je apnencc.

 

6) VODNE RAZMERE

Lovišče ima več vodnih potokov in izvirov, hribski predeli pa so siromašni na vodi.V nižinskem udornem predelu obstaja več jezer.

 

Dovolili ste shranjevanje piškotkov na Vaš računalnik. Odločitev lahko prekličete.

Iskanje

Kontakt

Cankarjeva ulica 6, 3000 Celje, Slovenija

skzld.celje(at)telemach.net

03 492 43 40

03 492 43 41

http://skzld-celje.si/